Orgány společnosti

Orgány společnosti

Mezi orgány spol. s r. o. patří valná hromada, jednatel a dozorčí rada.  Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má celou řadu povinností. Zejména rozhoduje o schvalování účetní závěrky. Dále má za povinnost rozhodnout o způsobu úhrady ztráty, schvaluje stanovy a rozhoduje o změně výše základního kapitálu.

Mezi další a neméně důležitou výsadou valné hromady je jmenování jednatele a dozorčí radu. V případě rozhodnutí společnosti o likvidaci, valná hromada rozhoduje o tom, kdo bude likvidátorem. Mezi její kompetence patří také rozhodnutí o vyloučení společníka ze společnosti, rozhoduje o fúzi, změnách ve společenské smlouvě. Každý člen valné hromady má pouze jeden hlas. Ke schválení návrhu je potřeba hlasů většiny přítomných společníků.

Svolání valné hromady má na starosti jednatel společnosti. Valná hromada musí být svolána, dle zákona, minimálně jednou za rok. O svolání valné hromady mohou požádat též jeho společníci. Ze zasedání valné hromady musí být pořízen zápis, který musí obsahovat předepsané náležitosti.

Jednatelé společnosti jsou statutárním orgánem. Jejich hlavním úkolem je vedení obchodní společnosti. Zastupují společnost na různých jednáních a jednají jejím jménem. Pro jednatele platí zákaz konkurence. Jedná se o nástroj, který slouží k ochraně společnosti. Do jisté míry omezuje podnikání. Při porušení je možné uplatnit sankce.

Dozorčí rada není povinná. Jedná se o fakultativní orgán. Záleží tedy pouze na společnosti, zda ji ustanoví. Mezi její pravomoc náleží dohlížení na činnost jednatelů a kontroluje účetnictví. Podává informace valné hromadě o hospodaření společnosti. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel. Na členy se nevztahuje zákaz konkurence. Dozorčí rada u společnosti s ručením omezeným musí mít minimálně 3 členy, kteří jsou jmenováni valnou hromadou. Mohou se účastnit jednání na valné hromadě.

O webu

Naše internetová stránka je zaměřena na jednu z kapitálových společností. A to na společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu z nejzakládanějších společností. Poskytneme vám informace o založení společnosti a o jeho vzniku. O výši vkladů společníků a o základním kapitálu. Důležité je také vědět, jak je to s ručením ve společnosti. Povíme vám, co jsou ready made společnosti, kdo jsou orgány ve společnosti a jaké mají pravomoci, jakým způsobem společnost zaniká a jak se ruší.