Základní pojmy

Základní pojmy

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti. Tyto společnosti se řídí zejména obchodním zákoníkem.

Základní kapitál

Základní kapitál je souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů do společnosti vyjádřených v peněžních jednotkách. Splacení základního kapitálu je podmínkou vzniku společnosti. Jeho minimální výše činí 200 000 Kč. Většinou se výše základního kapitálu v průběhu působení společnost nemění. Je ale možné výši základního kapitálu upravovat.

Rezervní fond

S. r. o. má povinnost tvorby rezervního fondu z čistého zisku společnosti. Povinná tvorba jim vzniká v roce, ve kterém dosáhly prvního zisku. V tomto roce musí vytvořit fond ve výši 10% z čistého zisku. V následujících letech se musí zvyšovat o 5% z čistého zisku do té doby, než dosáhnou zákonem stanovené výše, která činí 10% výše základního kapitálu.

Vklady společníků

Společníci jsou povinni účastnit se vklady. Minimální výše vkladu je 20 000,- Kč. Základní kapitál je totiž tvořen součty vkladů všech společníků. Vklad může být jak v peněžní formě, tak i ve formě nepeněžité. Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota zjistitelná. Nepeněžitý vklad musí být oceněn soudním znalcem.Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí být ale dělitelná na celé tisíce.

Správce vkladu má na starosti správu vkladů. Správce vkladu je někdo ze zakladatelů, který je pověřený danou funkcí ve společenské smlouvě. Správce vkladu peněžitého majetku může být pověřená také banka. Správce vkladu vystaví za splacení vkladu doklad o splacení. Vklady jsou uloženy na zvláštním účtu v bance. Tyto vklady není možné použít do té doby, dokud není společnost založena. Jedinou výjimkou, kdy je možné tyto vklady použít, je úhrada zřizovacích výdajů.

Ručení

Společníci s ručením omezeným ručí za svoje závazky společně a nerozdílně do výše souhrnu upsaných a nesplacených vkladů. Je tedy možné, že věřitel bude po vás chtít vymáhání dluhu, i když jste svůj vklad již splatil. Podle zákona je Vaší povinností daný dluh uhradit.

Z pohledu společnosti, je to tak, že s.r.o. ručí za porušeních svých závazků celým svým majetkem.

O webu

Naše internetová stránka je zaměřena na jednu z kapitálových společností. A to na společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu z nejzakládanějších společností. Poskytneme vám informace o založení společnosti a o jeho vzniku. O výši vkladů společníků a o základním kapitálu. Důležité je také vědět, jak je to s ručením ve společnosti. Povíme vám, co jsou ready made společnosti, kdo jsou orgány ve společnosti a jaké mají pravomoci, jakým způsobem společnost zaniká a jak se ruší.