Založení společnosti

Založení společnosti

Společnost s ručením omezeným může být založena 1 až 50 společníky. Společnost musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ nebo zkratky „s. r. o.“ či „spol. s r. o.“.

Založení společnosti je podmíněné podepsáním společenské smlouvy. Je-li s.r.o. zakládána pouze jedním zakladatelem, je podepsána zakladatelská listina. Ta se od společenské smlouvy nijak nemění. Musí obsahovat stejné náležitosti, mezi které patří:

  • firmu a sídlo podnikání
  • určení společníků uvedení firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
  • předmět podnikání
  • výši základního kapitálu
  • výši vkladu každého společníka, způsob a lhůtu splácení vkladu
  • jména a bydliště jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
  • jména a bydliště členů dozorčí rady (v případě, že se zřizuje)
  • určení správce vkladu
  • a jiné údaje, které vyžaduje zákon

V případě, že je společnost zakládána jednou osobou, má povinnost sám splatit celý základní kapitál.

Minimální výše základního kapitálu pro vznik s. r. o. je 200 000 Kč. Základní kapitál je součet peněžitých i nepeněžitých hodnot vyjádřených v peněžních jednotkách. Každý společník se musí účastnit minimálním vkladem ve výši 20 000 Kč. Je možné účastnit se vkladem buď peněžitým, což představuje peníze, nebo nepeněžitým. Nepeněžitý vklad je součet vkladu vyjádřený v penězích. Nepeněžitý vklad má podmínku, že musí být oceněn soudním znalcem.

Podmínkou založení společnosti je, že musí být splacen celý nepeněžitý vklad, emisní ážio a alespoň 30% peněžitého vkladu. Součet peněžitého a nepeněžitého vkladu musí činit minimálně 100 000 Kč. Splněním těchto podmínek je společnost založena. Společnost, která je založena nemá stále právní subjektivitu a neexistuje ani její orgán. To vše následuje až po jejím vzniku.

Podaní návrhu na zápis společnosti s. r. o. do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do 3 měsíců od založení společnosti. K návrhu na zápis je nutné předložit příslušné dokumenty. Například živnostenské listy a koncesní listiny.

Teprve zápisem společnosti do obchodního rejstříku vzniká s.r.o. Zakladatel může na základě zvláštní plné moci zmocnit zmocněnce či advokáta k založení společnosti.

O webu

Naše internetová stránka je zaměřena na jednu z kapitálových společností. A to na společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu z nejzakládanějších společností. Poskytneme vám informace o založení společnosti a o jeho vzniku. O výši vkladů společníků a o základním kapitálu. Důležité je také vědět, jak je to s ručením ve společnosti. Povíme vám, co jsou ready made společnosti, kdo jsou orgány ve společnosti a jaké mají pravomoci, jakým způsobem společnost zaniká a jak se ruší.