Změna sídla

Změna sídla

Ve společenské smlouvě, či v zakladatelské listině, je uvedena adresa sídla společnosti, kde se společnost skutečně nachází. Musí být uvedena obec, název ulice, číslo domu a poštovní směrovací číslo. Právnická osoba za svoji působnost nemusí mít pouze jedno sídlo. Sídlo společnosti je možné změnit. Změna sídla nastane v okamžiku rozhodnutí právnické osoby, jejím následným přemístěním a zápise změny do obchodního rejstříku.

Postup při změně sídla může shrnout do 5 kroků:

  1. Rozlišujeme, zda při změně sídla dochází i ke změně zakladatelského dokumentu. V případě, že dojde ke změně sídla a tím i ke změně obsahu společenské smlouvy, je nutné souhlasu valné hromady či souhlasu všech společníků. Rozhodnutí má formu notářského zápisu. Nedojde-li při změně sídle ke změně v obsahu zakládacího dokumentu, stačí rozhodnutí statutárního orgánu. Nemusí mí formu notářského zápisu.

  1. Dále musíme podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Tento návrh musí podnikatel podat bez zbytečného odkladu. Návrh se podává u místě příslušného rejstříkového soudu. K návrhu musí zákonem vyžadované přílohy, mezi které patří např. rozhodnutí společníků nebo rozhodnutí valné hromady o změně sídla společnosti, nové platné změní dokumentu, podnájemní smlouvy v případě, že společnost užívá místnost, kde umístila svoji společnost. Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu.
  2. Následující krok zahrnuje zápis změny sídla na živnostenském úřadu. Jednatel společnosti musí do 15 dnů od změny sídla podat novou adresu sídla na příslušném živnostenském úřadu.
  3. Stejně, jak o změně sídla společnosti musíme uvědomit živnostenský úřad, je nutné o změně informovat také finanční úřad. A to opět do 15 dnů ode dne změny sídla.
  4. V případě, že společnost má zaměstnance, má povinnost do 8 dnů ode dne změny sídla, nahlásit novou adresu na místě příslušných úřadech sociálního a zdravotního pojištění.

O webu

Naše internetová stránka je zaměřena na jednu z kapitálových společností. A to na společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu z nejzakládanějších společností. Poskytneme vám informace o založení společnosti a o jeho vzniku. O výši vkladů společníků a o základním kapitálu. Důležité je také vědět, jak je to s ručením ve společnosti. Povíme vám, co jsou ready made společnosti, kdo jsou orgány ve společnosti a jaké mají pravomoci, jakým způsobem společnost zaniká a jak se ruší.