Zrušení a zánik společnosti

Zrušení a zánik společnosti

Zrušení společnosti s ručením omezeným se řídí obchodním zákoníkem. Zrušení lze provést dvěma způsoby. A to s likvidací či bez likvidace. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Společnost může být zrušena z celé řady důvodů:

 • uplynutí doby, po kterou byla společnost zřízena
 • dosažení účelu, za kterým byla společnost založena
 • smrtí společníka
 • výpovědí společníka
 • rozhodnutím společníků o zrušení společnosti
 • zánikem právnické osoby
 • rozhodnutím soudu o zrušení společnosti
 • zvláštní důvody
 • prohlášením konkurzu
 • atp.

Zánik společnosti s likvidací spočívá v tom, že majetek společnosti se rozdělí mezi věřitele, kteří uplatňují a mají přihlášeny své pohledávky. Zbytek majetku se rozdělí mezi společníky.

Jedná se o zákonem řízený postup. Představuje mimosoudní vyrovnání majetkových vztahů. Likvidace společnosti má několik etap:

 1. rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace
 2. předložení návrhu na vypořádání likvidačního zůstatku
 3. realizace likvidace
 4. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.Likvidátor je fyzická osoba, která má omezený rozsah pravomocí. Při zrušení společnosti s likvidací, společníci mají nárok na likvidačním zůstatku. Ten se stanoví jako poměr obchodních podílů jednotlivých společníků k celkovému obchodnímu podílu.

Zánik společnosti bez likvidace představuje druhý způsob zrušení společnosti. Podstata je v tom, že jmění společnosti přechází na právního nástupce. Uplatňuje se zejména v případě sloučení, splynutí či rozdělení společnosti. Nejznámějším způsobem zrušení společnosti bez likvidace je fúze. Fúze může mít formu vnitrostátní, která je mezi obchodními společnostmi se sídlem v ČR. Přeshraniční fúze je fúze jedné nebo více obchodních firem s jednou nebo více zahraničními společnostmi. Rozlišujeme 2 druhy fúzi. Jedná se o fúzi sloučením a splynutím. Při zrušení společnosti splynutím či sloučením přechází jmění zanikající společnosti, včetně všech práv a povinností, na nově vznikající nástupnickou společnost. U společnosti zanikající rozdělením musí být vypracovaný projekt jeho rozdělení, který musí být schválen ¾ hlasů společníků.

O webu

Naše internetová stránka je zaměřena na jednu z kapitálových společností. A to na společnost s ručením omezeným. Jedná se o jednu z nejzakládanějších společností. Poskytneme vám informace o založení společnosti a o jeho vzniku. O výši vkladů společníků a o základním kapitálu. Důležité je také vědět, jak je to s ručením ve společnosti. Povíme vám, co jsou ready made společnosti, kdo jsou orgány ve společnosti a jaké mají pravomoci, jakým způsobem společnost zaniká a jak se ruší.